Thống kê truy cập
 • Hôm nay: 8
 • Tổng: 221651
Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc
chanhvanphong Chánh Văn phòng

Họ và tên: Võ Hoàng Nguyên Thảo

Năm sinh: 1975

Quê quán: Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Ngạch: Chuyên viên chính

 1. Chức năng: Giúp Lãnh đạo cơ quan thực hiện công tác quản lý: tổ chức các hoạt động chung của Ban Quản lý Khu kinh tế; tham mưu, thực hiện công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; hành chính quản trị; theo dõi thực hiện công tác tổng hợp, công tác pháp chế; quản lý hệ thống công nghệ thông tin, mạng nội bộ cơ quan; đảm bảo điều kiện và phương tiện làm việc cho Lãnh đạo cơ quan và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế (trừ đơn vị có trụ sở riêng); trực tiếp theo dõi hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế
 2. Nhiệm vụ:
  1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, lịch công tác của Ban Quản lý Khu kinh tế và trình Lãnh đạo cơ quan duyệt ban hành; tổ chức phổ biến, theo dõi đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch lịch công tác và báo cáo kết quả đầy đủ, kịp thời và đề xuất ý kiến (nếu có) cho Lãnh đạo cơ quan.
  2. Tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tổ chức thực hiện các chính sách, thủ tục liên quan đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch cán bộ, công chức, viên chức; theo dõi, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức.
  3. Giúp Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đã được tỉnh phê duyệt; tổ chức quản lý, triển khai có hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
  4. Tổ chức quản lý, triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan; phối hợp với các phòng nghiệp vụ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính; tiếp nhận, quản lý và triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của cơ quan và quản lý hệ thống mạng nội bộ.
  5. Là đầu mối cung cấp thông tin về KCN, KKT cho các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chỉ đạo của Lãnh đạo cơ quan; tiếp đón, hướng dẫn khách đến thăm và làm việc với cơ quan; tổ chức, phục vụ các cuộc hội nghị, hội thảo cơ quan.
  6. Biên soạn các loại văn bản báo cáo tổng hợp định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm), báo cáo chuyên đề hoặc báo cáo đột xuất của cơ quan; Thẩm định thể thức văn bản, thẩm quyền ban hành văn bản của cơ quan trước khi phát hành.
  7. Theo dõi việc xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; việc thực hiện quy chế văn hóa nơi công sở; việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
  8. Giúp Lãnh đạo cơ quan quản lý cơ sở vật chất, các tài sản, máy móc thiết bị giao của cơ quan tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ; quản lý việc mua sắm văn phòng phẩm cơ quan; điều phối xe ô tô của cơ quan; theo dõi kiểm tra và ký công lệnh cho cán bộ, công chức đi công tác.
  9. Giúp Lãnh đạo cơ quan tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định.
  10. Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, phòng gian bảo mật, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong cơ quan; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Lãnh đạo Ban và cơ quan.
  11. Phối hợp với tổ chức công đoàn chăm lo đời sống và các chế độ khác cho cán bộ, công chức trong cơ quan.
  12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao hoặc uỷ quyền.

 

PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH

 

 taichinh_ketoan Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang

Năm sinh: 1964

Quê quán: Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ chính trị: Trung cấp

Ngạch: Chuyên viên chính

 1. Chức năng: Giúp lãnh đạo cơ quan quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Thủ trưởng cơ quan và tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng chế độ theo quy định hiện hành; tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan về chiến lược, chương trình, kế hoạch đầu tư, nguồn tài chính, vốn ngân sách phục vụ yêu cầu đầu tư phát triển, phương án phát hành trái phiếu công trình để trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 2. Nhiệm vụ:
  1. Tài chính và kế toán
   1. Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị.
   2. Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm; đề xuất thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn, định mức thu, chi; đề xuất dự toán chi thường xuyên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao; đề xuất phân bổ tài chính thường xuyên hàng năm.
   3. Tham mưu xây dựng dự toán kinh phí hằng năm; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.
   4. Tham mưu phân bổ, lập, trình duyệt và thực hiện chi trả. Thu, chi ngân sách hằng năm của ban theo đúng quy định của pháp luật.
   5. Trình Thủ trưởng cơ quan phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán của các cá nhân và đơn vị trực thuộc.
   6. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý tài chính và chế độ tài chính. Thực hiện dự toán thu, chi hàng năm, chế độ chi trả cho cán bộ, công chức, chế độ quản lý tài sản, các quy định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản đúng quy định hiện hành.
   7. Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo quy định với Kho bạc Nhà nước tỉnh; thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng thương mại có mở tài khoản.
   8. Phát hành và luân chuyển các chứng từ kế toán đúng quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo qui định của Nhà nước; lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định của Nhà nước; lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan Tài chính; cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Thủ trưởng cơ quan và của cấp trên.
   9. Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ quy định.
  2. Kế hoạch và đầu tư
   1. Tham mưu xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch đầu tư dài hạn và hàng năm phục vụ yêu cầu đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
   2. Tổ chức thực hiện việc quản lý tập trung, thống nhất các dự án đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế tại khu kinh tế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
   3. Quản lý việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư, quản lý các dự án xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định.
   4. Lập Phương án phát hành trái phiếu công trình (nếu có) để trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.
   5. Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và các dự án đầu tư của các nhà đầu tư, doanh nghiệp liên quan đến việc quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế theo đúng quy định.
   6. Thẩm tra dự án đầu tư (báo cáo kinh tế kỹ thuật) tham mưu Lãnh đạo cơ quan  trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
   7. Tham mưu Lãnh đạo cơ quan quyết định chỉ định thầu tư vấn; tổ chức công tác đấu thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa.
   8. Xây dựng khung giá phí, lệ phí, cách thu, sử dụng và quản lý sử dụng trình Lãnh đạo cơ quan để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
   9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao hoặc uỷ quyền.

 

PHÒNG THƯƠNG MẠI, CÔNG NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG  

 

 thuongmai_congnghiep Trưởng phòng

Họ và tên: Trần Chí Trường

Năm sinh: 1975

Quê quán: Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Th.s Quản trị kinh doanh & Kỹ sư cơ khí

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Ngạch: Chuyên viên chính

 1. Chức năng: Tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các dự án trong và ngoài nước về các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu, lao động và xúc tiến thương mại, đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế.
 2. Nhiệm vụ:
  1. Hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế biết và thực hiện các chủ trương, thủ tục về quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thương mại, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, lao động; các chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước; đồng thời tổ chức quản lý các hoạt động nêu trên tại khu công nghiệp, khu kinh tế.
  2. Tổ chức thực hiện các ủy quyền của các Bộ, ngành, Trung ương, của UBND tỉnh đối với các hoạt động nêu trên tại khu công nghiệp, khu kinh tế. Đối với những lĩnh vực không được ủy quyền, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người lao động thực hiện các quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình tại các cơ quan chức năng liên quan.
  3. Tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại, chi nhánh của các tổ chức và thương nhân nước ngoài; giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế; giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài đến làm việc, hoạt động kinh doanh; chứng chỉ xuất xứ hàng hoá tại khu công nghiệp, khu kinh tế.
  4. Tham mưu về môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh và lao động để Lãnh đạo cơ quan kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh hoặc các Bộ, ngành, Trung ương và Chính phủ nhằm cải thiện tốt nhất môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp và người lao động.
  5. Là đầu mối tiếp xúc với các doanh nghiệp và người lao động để nắm tình hình hoạt động và đề xuất với Lãnh đạo cơ quan tiến hành những hoạt động cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người lao động trong các quan hệ kinh doanh ở trong nước cũng như quốc tế.
  6. Giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước giải quyết bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải hoặc trọng tài… khi có yêu cầu.
  7. Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu cho tổ chức có liên quan;
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao hoặc uỷ quyền.

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 tainguyen_moitruong Trưởng phòng

Họ và tên: Phan Thanh Sơn

Năm sinh: 1978

Quê quán: Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Môi trường

Trình độ chính trị: Cao cấp

Ngạch: Chuyên viên

 1. Chức năng: Tham mưu Lãnh đạo cơ quan thực hiện việc quản lý Nhà nước về đất đai, hiệu quả và bảo vệ môi trường bền vững trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
 2. Nhiệm vụ:
  1. Tổ chức nhận đất do cấp có thẩm quyền giao; đo đạc, cấm mốc, lập hồ sơ giao lại đất, cho thuê đất và quản lý việc sử dụng đất đối với các dự án được cho phép đầu tư trong khu kinh tế, cũng như đất thuộc quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu và khu công nghiệp.
  2. Tham mưu bảng giá đất, giao lại đất có và không thu tiền sử dụng đất, giá thuê đất, mặt nước trong khu kinh tế để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
  3. Tham gia với Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các địa phương trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
  4. Tổ chức thẩm định, trình Lãnh đạo cơ quan phê duyệt các báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
  5. Thực hiện việc quản lý Nhà nước về lĩnh vực tác động môi trường trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao hoặc uỷ quyền.

 

PHÒNG QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

 

phongquyhoach Trưởng phòng

Họ và tên: Mai Quốc Thắng

Năm sinh:  1979

Quê quán: Huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Th.s Quản trị kinh doanh & Kỹ sư cơ khí

Trình độ chính trị: Cao cấp

Ngạch: Chuyên viên

 1.  Chức năng: Tham mưu Lãnh đạo cơ quan trong việc tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, công tác xây dựng cơ bản, tiến độ thi công trên các công trình, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghiệp, khu kinh tế.
 2. Nhiệm vụ:
  1. Tham mưu Lãnh đạo cơ quan về tổ chức quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực Quy hoạch và Xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
  2. Theo dõi, tổ chức, điều hành các hoạt động đầu tư xây dựng các công trình, dự án được phê duyệt.
  3. Tham mưu Lãnh đạo cơ quan cấp chứng chỉ, ký thoả thuận về quy hoạch, giấy phép xây dựng, chấp thuận kiến trúc quy hoạch đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế; cấp các giấy phép, chứng chỉ khác theo sự ủy quyền của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  4. Thẩm định hồ sơ thiết kế và kỹ thuật và các nội dung liên quan đến kỹ thuật xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
  5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao hoặc uỷ quyền.

 

ĐẠI DIỆN BQL KHU KINH TẾ CỬA KHẨU HÀ TIÊN

 

daidienBQL Trưởng Đại diện

Họ và tên: Đoàn Hùng Dũng

Năm sinh:  1961

Quê quán: Quận I, thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế và sư phạm

Trình độ chính trị: Trung cấp

Ngạch: Chuyên viên

 1. Chức năng:
  • Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo cơ quan và sự hướng dẫn về chuyên môn của các phòng nghiệp vụ. Là cơ quan đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế trên khu vực cửa khẩu, giúp Ban Quản lý Khu kinh tế giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa bàn theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
  • Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên được sử dụng con dấu vuông.
 2. Nhiệm vụ:
  1. Phối hợp cùng các ngành chức năng liên quan tại cửa khẩu (Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an, Kiểm dịch,…) và chính quyền địa phương, thường xuyên nắm tình hình diễn biến hoạt động tại khu vực cửa khẩu, phản ảnh kịp thời về Lãnh đạo cơ quan để báo cáo Chính phủ, các Bộ, ngành, Trung ương và UBND tỉnh.
  2. Phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng quản lý về lao động, môi trường, quy hoạch và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động tại từng khu vực cửa khẩu.
  3. Giúp Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước được UBND tỉnh giao trên địa bàn.
  4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao hoặc uỷ quyền.

 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU KINH TẾ

 

ctyphattrien Giám đốc

Họ và tên: Trịnh Minh Đông

Năm sinh: 1959

Quê quán: Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ chính trị: Cao cấp

Ngạch: Chuyên viên chính

 1. Chức năng:
  • Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế; có chức năng giúp Ban Quản lý Khu kinh tếlàm chủ đầu tư các dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu do Ban trực tiếp quản lý; tiếp nhận nguồn vốn, thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng và khai thác hạ tầng khu kinh tế, thực hiện cung ứng các loại dịch vụ cho các nhà đầu tư trong các khu kinh tế; thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng, thi công các công trình trong và ngoài khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định của pháp luật.
  • Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
 2. Nhiệm vụ:
  1. Lập, quản lý quy hoạch các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo chỉ đạo của Ban Quản lý Khu kinh tế.
  2. Quản lý đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế đã được quy hoạch để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.
  3. Lập kế hoạch thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án, đầu tư xây dựng, phát triển và khai thác kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu kinh tế báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế trình UBND tỉnh phê duyệt.
  4. Xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch, thiết kế và tiến độ được duyệt; duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế trong suốt thời gian hoạt động của Công ty.
  5. Bảo đảm vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi sinh, môi trường trong khu kinh tế.
  6. Tiếp nhận, quản lý và triển khai nguồn vốn xây dựng cơ bản từ ngân sách tỉnh, vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương, huy động các nguồn vốn ứng trước của nhà đầu tư, vốn vay, các nguồn vốn khác theo quy định để thực hiện các dự án đầu tư phát triển các công trình trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khai thác hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế và khu dân cư, tái định cư được giao quản lý theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.
  7. Cho các nhà đầu tư thuê lại đất theo quy định hiện hành, kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục cho thuê lại đất theo quy định của pháp luật.
  8. Thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng: Khảo sát xây dựng, lập quy hoạch, lập dự án, đấu thầu, thiết kế, giám sát, thẩm tra hồ sơ kỹ thuật; thi công trồng và chăm sóc cây xanh các công trình trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định hiện hành.
  9. Thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định pháp luật.
  10. Vận động các thành phần kinh tế đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế; thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn đầu tư và các hoạt động dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động của khu kinh tế.
  11. Thực hiện nhiệm vụ giám sát chất lượng công trình đầu tư xây dựng trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp theo đúng thiết kế được duyệt và theo đúng Điều lệ quản lý đầu tư, xây dựng.
  12. Quản lý và quyết toán các nguồn vốn đầu tư đúng theo quy định của pháp luật ngân sách và pháp luật hiện hành.
  13. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động, kê khai thống kê các nguồn thu theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm cho Ban Quản lý Khu kinh tế theo quy định.
  14. Đăng ký, kê khai, nộp đầy đủ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
  15. Thực hiện việc thu, nộp các nguồn thu vào ngân sách Nhà nước.
  16. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
  17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Quản lý Khu kinh tế giao.
Thư viện ảnh
Bản đồ