Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 8
  • Tổng: 221651
Thông tin Ban lãnh đạo
truongban  Trưởng Ban

Họ và tên: Đặng Ngọc Tân

Năm sinh: 1959

Quê quán: Thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ chính trị: Cao cấp

Ngạch: Chuyên viên chính

Lĩnh vực phụ trách:

       Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của cơ quan, phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, quản lý tài chính, kế hoạch đầu tư. Trực tiếp theo dõi chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Quản lý cửa khẩu Hà Tiên – Giang Thành (theo Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh).

 Phó Trưởng Ban

Họ và tên: Nguyễn Kim Kiên

Năm sinh: 1963

Quê quán: Huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Th.s Kinh tế

Trình độ chính trị: Cử nhân

Ngạch: Chuyên viên chính

Lĩnh vực phụ trách:

       Giúp Trưởng ban phụ trách công tác quản lý nhà nước đối với khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác cải cách hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế.

       Giúp Trưởng ban phụ trách công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, xây dựng các cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế.

        Trực tiếp theo dõi, điều hành các bộ phận: Văn phòng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Thương mại – Công nghiệp và Lao động và Ban Đại diện Ban Quản lý KKT cửa khẩu Hà Tiên.

   Phó Trưởng Ban

Họ và tên: Lê Minh Trung

Năm sinh: 1970

Quê quán: Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh & Ks. Khai thác vận tải biển

Trình độ chính trị: Cử nhân

Ngạch: Chuyên viên chính

 Lĩnh vực phụ trách:

       Giúp Trưởng ban phụ trách công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp. Trực tiếp theo dõi chỉ đạo điều hành các bộ phận: Phòng Quiy hoạch – Xây dựng, phòng Tài nguyên – Môi trường và Công ty PTHT Khu kinh tế.

Thư viện ảnh
Bản đồ