Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 8
  • Tổng: 221651
Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở có dự án đầu tư (trong khu công nghiệp, khu kinh tế)

a) Trình tự thực hiện:

     Bước 1: Nộp hồ sơ: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết và gửi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý Khu kinh tế để thẩm định, phê duyệt.

      Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức rà soát, đánh giá tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết. Trường hợp không đúng quy định, cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở để hoàn thiện.

     Bước 3: Tổ chức thẩm định: Ban Quản lý Khu kinh tế thành lập đoàn kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở; thu thập các thông tin liên quan đến cơ sở và đề án chi tiết của cơ sở; tổng hợp, xử lý ý kiến của các cơ quan, chuyên gia có liên quan (nếu có).

     Sau khi tổ chức thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo bằng văn bản cho chủ cơ sở về kết quả thẩm định đề án chi tiết theo một (01) trong ba (03) trường hợp sau:

     – Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung khi tất cả thành viên tham gia đoàn kiểm tra có bản nhận xét đồng ý thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung;

     – Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung kèm theo yêu cầu cụ thể về việc chỉnh sửa, bổ sung khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên tham gia đoàn kiểm tra có bản nhận xét đồng ý thông qua hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung;

     – Không thông qua khi có trên một phần ba (1/3) số thành viên tham gia đoàn kiểm tra có bản nhận xét không thông qua (nêu rõ lý do).

     Sau khi nhận được thông báo kết quả thẩm định:

     – Trường hợp đề án chi tiết được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: cơ sở gửi ba (03) bản đề án chi tiết theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT có đóng dấu giáp lai đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

     – Trường hợp đề án chi tiết được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: cơ sở chỉnh sửa, bổ sung đề án theo yêu cầu và gửi ba (03) bản đề án theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT có đóng dấu giáp lai kèm theo một (01) đĩa CD ghi đề án đã chỉnh sửa, 02 (hai) văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án đến Ban Quản lý Khu kinh tế để xem xét phê duyệt.

     Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung và gửi lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kết quả thẩm định.

     – Trường hợp đề án chi tiết không được thông qua: lập lại đề án chi tiết và gửi cơ quan có thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt.

b) Thành phần, số lượng hồ sơ:

   – Thành phần hồ sơ:

     + Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

     + Bảy (07) bản đề án chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

     + Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án chi tiết.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

c) Thời hạn giải quyết:

     – Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

      – Thời hạn thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết: Trong thời hạn tối đa 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian chủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ).

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh.

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh.

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

     Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 09 và Đề án được xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục 10b ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT- BTNMT.

h) Phí, lệ phí:

     – Chủ cơ sở nộp phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết tương đương mức phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho cơ quan trực tiếp thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

     – Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 02/2014/TT- BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

i) Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

     – Phụ lục 02: Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT).

     – Phụ lục 03: Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường chi tiết (ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT).

     – Phụ lục 09: Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo mẫu quy định (ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT).

     – Phụ lục 10a: Mẫu xác nhận mặt sau trang phụ bìa Đề án (ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

     – Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     – Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ  quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạc bảo vệ môi trường;

     – Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

      – Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của  UBND tỉnh Kiên Giang về việc uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm định, kiểm tra và cấp Giấy xác nhận đối với các dự án lập thủ tục về môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thư viện ảnh
Bản đồ