Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 8
  • Tổng: 221651
Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở có dự án đầu tư (trong khu công nghiệp, khu kinh tế)

a) Trình tự thực hiện:

    Bước 1: Nộp hồ sơ: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 26/2015/TT- BTNMT và gửi đến bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý Khu kinh tế để xem xét, xác nhận.

     – Bước 2: Xác nhận và gửi đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

      Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, Ban Quản lý Khu kinh tế xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT. Trường hợp chưa xác nhận, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

      Ban Quản lý Khu kinh tế gửi một (01) bản giấy xác nhận kèm theo đề án đơn giản đã xác nhận cho chủ cơ sở; gửi một (01) bản giấy xác nhận đề án cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cơ sở hoạt động.

     – Bước 3: Tổ chức nhận giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

     – Thành phần hồ sơ:

     + Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

    + Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT- BTNMT.

     – Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 đ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

     – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

     – Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

     – Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

     – Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

     Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

 h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

     – Phụ lục 13: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT).

     – Phụ lục 14a: Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường đơn giản (ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT).

     – Phụ lục 15: Mẫu giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản quy định (ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

     – Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014.

     – Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

     – Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Thư viện ảnh
Bản đồ