Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 8
  • Tổng: 221651
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư (trong khu công nghiệp, khu kinh tế)

a) Trình tự thực hiện:

     – Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý Khu kinh tế

     – Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     – Tổ chức nhận kết quả tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:
+  Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

     + Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết:

    Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (thời gian chủ dự án hoàn chỉnh và gửi lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường theo yêu cầu của cơ quan tổ chức thẩm định không tính vào thời hạn giải quyết trên).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

h) Phí, l phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

     – Phụ lục 5.4: Mẫu trang bìa của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường

     – Phụ lục 5.5: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

     – Luật bảo vệ môi trường 2014;

     – Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

     – Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thư viện ảnh
Bản đồ