Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 8
  • Tổng: 221651
Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

a) Trình tự thực hiện:

     – Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, người sử dụng lao động phải gửi thỏa ước lao động tập thể gửi đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

      – Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể.

     – Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.

b) Cách thức thực hiện:

     – Trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang.

     – Thông qua hệ thống bưu chính đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang.

c) Thành phần hồ sơ: Bản thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản chính).

đ) Cơ quan thực hiện:

     – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

     – Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

     – Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

     – Cơ quan phối hợp: Không

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

     Công văn xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

     Các quy định trong thỏa ước lao động tập thể không trái với pháp luật lao động hiện hành.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

     – Bộ luật lao động năm 2012.

     – Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;

     – Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ;

     – Thông tư 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, về việc hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN, KCX, KKT và KCN cao;

     – Giấy ủy quyền số 1565/UQ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang, về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN Thạnh Lộc và Thuận Yên cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang.

Thư viện ảnh
Bản đồ