Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 184
  • Tổng: 215691
Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong khu công nghiệp, khu kinh tế (đối với trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức)

a) Trình tự thực hiện:

– Thương nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP cho Ban Quản lý khu kinh tế.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý khu kinh tế kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý khu kinh tế cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

– Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Ban Quản lý khu kinh tế có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:

– Thông qua đường bưu điện;

– Trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang.

c) Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

d) Số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ.

đ) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kin tế tỉnh Kiên Giang;

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kin tế tỉnh Kiên Giang;

– Cơ quan phối hợp: Không.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Thương nhân nước ngoài

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

i) Lệ phí:

Lệ phí cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện: 1.500.000 đồng/Giấy phép.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo Mẫu MĐ-2 kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BCT của Bộ Công thương.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Thương nhân nước ngoài làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong những trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khóa XI;

– Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

– Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

– Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 29/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Thư viện ảnh
Bản đồ