Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Lãnh đạo Ban

Xem với cỡ chữAA

Thông tin Lãnh đạo Ban

(15:36 | 16/09/2019)

TRƯỞNG BAN - BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KIÊN GIANG

Ông LÊ MINH TRUNG

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

SĐT: 02973. 502929

Nhiệm vụ:

     Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động cơ quan. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, quản lý tài chính, kế hoạch đầu tư. Trực tiếp theo dõi chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Quản lý cửa khẩu Hà Tiên – Giang Thành.

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN - BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KIÊN GIANG

Ông NGUYỄN KIM KIÊN

Năm sinh: 1964

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

SĐT: 02973. 804567

Nhiệm vụ:

     Giúp Trưởng ban phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, xây dựng các cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế. Trực tiếp theo dõi, điều hành các bộ phận: Văn phòng, phòng Tài chính - Kế hoạch và phòng Thương mại, Công nghiệp và Lao động.

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN - BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KIÊN GIANG

Ông NGUYỄN HỮU SƯƠNG

Năm sinh: 1967

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

SĐT: 0989. 797971

Nhiệm vụ:

     Giúp Trưởng ban phụ trách công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên; công tác cải cách hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế. Trực tiếp theo dõi chỉ đạo, điều hành các bộ phận: Phòng Quy hoạch – Xây dựng, phòng Tài nguyên – Môi trường và Công ty phát triển hạ tầng Khu kinh tế.