Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Hỗ trợ đào tạo học nghề đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp

(14:54 | 26/07/2019)

      Hiện nay, tại 02 KCN (Thạnh Lộc, Thuận Yên) Ban Quản lý Khu kinh tế đã tiếp nhận 25 dự án đăng ký đầu tư tại 02 KCN (Thạnh Lộc, Thuận Yên), trong đó đã có 10 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có sử dụng lao động được đào tạo kỹ thuật chuyên môn, kỹ năng tay nghề ở trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 30/5/2019 thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, tỉnh Kiên Giang. Theo đó:

     1. Đối tượng và chính sách hỗ trợ học nghề:

     - Lao động đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiếu 06 tháng liên tục.

     - Tuổi đời không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

     - Lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi được cử tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng thì được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động ở các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các doanh nghiệp có nữ làm chủ.

     - Được doanh nghiệp chi trả tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian đi học theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Bộ Luật lao động và các chí phí khác (nếu có) theo quy định tại Điều 144 Bộ Luật lao động. Các chi phí còn lại do doang nghiệp thỏa thuận với người lao động khi cử tham gia các khóa đào tạo nghề.

     2. Ngành nghề được hỗ trợ đào tạo: Trên cơ sở ngành, nghề đăng ký của doanh nghiệp và có trong danh mục nghề do UBND tỉnh phê duyệt hàng năm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trường hợp ngành nghề không có danh mục, đề nghị doanh nghiệp báo cáo về Ban Quản lý Khu kinh tế, để Ban Quản lý Khu kinh tế tổng hợp báo cáo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh để bổ sung phê duyệt hoặc thông tin với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đăng ký với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

 

Hình: Người lao động đi làm tại KCN Thạnh Lộc

   

     3. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa: Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa./.