Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin doanh nghiệp

Xem với cỡ chữAA

Thông báo v/v chấm dứt hoạt động dự án nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống thu gom nước thải KCN Thạnh Lộc của Công ty TNHH MTV Miseen

(16:55 | 20/12/2019)

     Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

     Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

     Căn cứ Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang;

     Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-BQLKKT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang về việc chấm dứt hoạt động dự án nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống thu gom nước thải KCN Thạnh Lộc.

     Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang thông báo:

     1. Chấm dứt hoạt động dự án nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống thu gom nước thải KCN Thạnh Lộc; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 56221000021 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 22/9/2014, cấp điều chỉnh lần thứ 1 số 7785680016 ngày 12/01/2016, cấp điều chỉnh lần thứ 2 ngày 23/5/2016, cấp điều chỉnh lần thứ 3 ngày 22/7/2016 của Công ty TNHH MTV Miseen.

     - Địa điểm thực hiện dự án: Khu Công Nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang.

     - Diện tích đất sử dụng: 2 ha.

     2. Lý do chấm dứt hoạt động dự án: Dự án thuộc trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 48 của Luật Đầu tư 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

     3. Thời điểm chấm dứt hoạt động: Kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2019.

     Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang xin thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và phối hợp thực hiện các thủ tục có liên quan (nếu có) đến việc chấm dứt hoạt động của dự án nêu trên./.