Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Thông tin về việc triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu EVFTA

(15:51 | 12/02/2020)

     Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang nhận được Công văn số 29/SCT-QLTM ngày 08/01/2020 của Sở Công thương tỉnh Kiên Giang, về việc triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA). Ngày 12/02/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang đã có Công văn số 23/BQLKKT-TMCNLĐ, về việc thông tin Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là hiệp định CPTPP) và Công văn số 24/BQLKKT-TMCNLĐ, triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) gửi đến các doanh nghiệp trong KCN (có đính kèm).

     Để tiếp cận các thông tin liên quan đến Hiệp định, nay Ban Quản lý Khu kinh tế công khai thông tin trên Website của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang. Thông tin chi tiết "Tóm lược Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)" và "Tóm lược nội dung cơ bản và cơ hội, thách thức của Hiệp Định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP" (có đính kèm file văn bản).


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 23 CV.BQLKKT.pdf; 24 CV.BQLKKT.pdf; 29-SCT-QLTM.pdf; Tóm lược nội dung cơ bản của Hiep dinh.pdf