Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Thông tin khác

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019

(09:05 | 13/10/2020)

      Ngày 26 tháng 9 năm 2020, Bộ Nội vụ có ban hành Công văn số 5081/BNV-CCVC về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Theo đó, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. Theo quy định hiện hành thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức phải ra thông báo nghỉ hưu trước 06 tháng và ra quyết định nghỉ hưu trước 03 tháng tính đến thời điểm công chức, viên chức nghỉ hưu theo quy định. Để đảm bảo thực hiện thống nhất các quy định có liên quan đến tuổi nghỉ hưu, Bộ Nội vụ có hướng dẫn sau:

      1. Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021, khi xem xét ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được tính trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019.

      Trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải ra thông báo lại; thời điểm ra quyết định nghỉ hưu thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Công văn này.

      2. Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 01/01/2021 mà thuộc trường hợp được áp dụng lùi thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP[1] và Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP[2] thì không thuộc trường hợp được áp dụng tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019; thời điểm ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

[1] Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

[2] Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.