Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin Ban Quản lý

Xem với cỡ chữAA

Thông tin chung về Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(10:07 | 03/07/2020)

      Trong tháng 6 năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kiên Giang đã ban hành 02 Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử nhân sự Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: Quyết định số 5729-QĐ/ĐUK ngày 11-6-2020 về việc chuẩn y Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 5735-QĐ/ĐUK ngày15-6-2020 về việc chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang.

      Trong nhiệm kỳ qua, việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Song, với tinh thần chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn, Đảng ủy đã cùng với tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang lãnh đạo đảng viên và quần chúng trong đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 8/8 chỉ tiêu cơ bản đều thực hiện đạt và vượt so chỉ tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ.

 

 

      Trên 95% các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan đã được quan tâm thực hiện tốt, trên các lĩnh vực, như: quản lý quy hoạch - xây dựng; bồi thường, giải phóng mặt bằng; đầu tư hạ tầng; quản lý vốn đầu tư; quản lý đất đai, môi trường; xúc tiến, kêu gọi đầu tư và quản lý hoạt động tại 02 cửa khẩu Hà Tiên - Giang Thành. Công tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường và giữ vững. Công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng luôn được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực.

      Triển khai, quán triệt kịp thời chủ trương, nghị quyết, văn bản của Trung ương, của tỉnh; các thông tin thời sự, chính trị cho 100% đảng viên và trên 95% quần chúng cơ quan được tiếp thu, học tập (đạt chỉ tiêu Nghị quyết). Kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Định kỳ hàng năm Đảng ủy lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, những nội dung đột phá có liên quan đến nội dung của chuyên đề hàng năm để xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị, cụ thể như: “Chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên cơ quan”(2018, 2019);“Nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ” (năm 2020) (vượt chỉ tiêu Nghị quyết).

      Hầu hết công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng đúng quy hoạch, đảm bảo tiêu chuẩn quy định và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 96,82% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết). Trong sinh hoạt, đảng viên tích cực nghiên cứu, bàn bạc, thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng, tỷ lệ đảng viên sinh hoạt bình quân là 97,61% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết). Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm là 97,80% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết). Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 12 đảng viên, đạt 240% (vượt 140% chỉ tiêu Nghị quyết). Triển khai, quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 

Đồng chí Nguyễn Vũ Phong, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối phát biểu.

 

      Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Vũ Phong, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, quán triệt thêm những vấn đề trọng tâm cần tập trung thực hiện như sau: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, qua đó rèn luyện bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong tư tưởng và hành động; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với các chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức và có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; tiếp tục giữ vững nề nếp sinh hoạt Đảng, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú ý chọn những nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm của đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền, phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

      Đồng chí Nguyễn Vũ Phong yêu cầu việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là công việc thường xuyên, quan trọng đối với mỗi kỳ đại hội. Vì vậy, ngoài việc bàn sâu, bàn kĩ để đề ra nghị quyết thì nhiệm vụ hết sức quan trọng cần quan tâm lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành đủ năng lực, bản lĩnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025.

      Đại hội đã tập trung làm tốt công tác bầu cử và đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 02 đồng chí.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

      Đại hội đã biểu quyết thông qua 08 chỉ tiêu cụ thể và 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần phải quyết tâm thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Bám sát mục tiêu chung về các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội; Ban Chấp hành tiếp tục cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, tổ chức kiểm tra đánh giá, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra những giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng là nhiệm vụ trọng tâm; triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục quan tâm đời sống vật chất và tinh thần, chủ động nắm bắt diễn biến tâm trạng và định hướng kịp thời thông tin cho đảng viên, công chức, viên chức, lao động;…

 

 

      Ban Chấp hành phối hợp cùng với lãnh đạo Ban quyết tâm lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức, lao động tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, năng động, sáng tạo cùng với sự đồng thuận, quyết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025./.