Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin Ban Quản lý

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị điển hình tiên tiến BQLKKT lần thứ II (2015-2020), gắn với sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

(13:54 | 08/07/2020)

      Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ V và toàn quốc lần thứ X.

      Ngày 03/7/2020, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, để tổng kết, đánh giá kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua (2015-2020) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 05 năm tới (2020-2025)

      Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Lê Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ban và toàn thể công chức, viên chức cùng tham dự.

 

 

      Hội nghị đã tập trung đánh giá, tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 05 năm qua (2015-2020); đánh giá những mặt thuận lợi, khó khăn của đơn vị trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Hội nghị xác định phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng 05 năm tới (2020-2025).

      Trong 05 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong triển khai và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Từ đó, đã góp phần tích cực hoàn thành trên 95% các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong giai đoạn 2015-2020 trên các lĩnh vực, như: quản lý quy hoạch - xây dựng; bồi thường, giải phóng mặt bằng; đầu tư hạ tầng; quản lý vốn đầu tư; quản lý đất đai, môi trường; xúc tiến, kêu gọi đầu tư và quản lý hoạt động tại 02 cửa khẩu Hà Tiên - Giang Thành.

      Đối với việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, hàng năm đơn vị đều phát động và tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động; định kỳ 6 tháng đầu năm và cuối năm tổ chức xét công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đảm bảo đúng thẩm quyền và quy trình, quy định, công khai, dân chủ. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp, thường xuyên được củng cố kiện toàn. Qua đó, đã làm tốt công tác tham mưu trong thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua và tham mưu khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích. Tuy nhiên, cũng còn hạn chế là công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về thi đua chuyên đề và tổ chức thi đua chuyên đề chưa được thực hiện sâu rộng.

      Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cũng đã biểu dương, khen thưởng cho 03 tập thể và 06 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

 

Biểu dương, khen thưởng 03 tập thể: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ và Công ty PTHT Khu kinh tế.

 

Biểu dương, khen thưởng 06 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

      Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, Hội nghị đã thống nhất rút ra 05 bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua và công tác khen thưởng 05 năm tới (2020-2025), chủ yếu tập trung vào các nội dung sau: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua, mục tiêu là bám sát vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng, sát với thực tế; hình thức thi đua phải đa dạng, phù hợp với điều kiện công tác để mọi người tích cực tham gia; quan tâm theo dõi và thực hiện kịp thời công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; thường xuyên củng cố kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng, nhằm làm tốt công tác tham mưu trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị./.