Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin Ban Quản lý

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức lại Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế thành Trung tâm Phát triển hạ tầng Khu kinh tế trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

(08:51 | 21/09/2020)

      Thực hiện đề án sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

       Ngày 01 tháng 9 năm 2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số107/QĐ-BQLKKT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển hạ tầng Khu kinh tế trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang.

       Theo đó, từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế sẽ được đổi tên thành Trung tâm Phát triển hạ tầng Khu kinh tế, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm Phát triển hạ tầng Khu kinh tế thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ hỗ trợ đầu tư và các dịch vụ khác liên quan đến đầu tư trong nước (DDI) và ngoài nước (FDI) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; làm đại diện Chủ đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện một số dự án đầu tư (hoặc cung ứng dịch vụ) có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước khi được Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giao; quản lý và khai thác có hiệu quả mặt bằng và cơ sở vật chất đã được đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong khu kinh tế.

 

 

      Bộ máy tổ chức của Trung tâm Phát triển hạ tầng Khu kinh tế được kiện toàn, sắp xếp lại theo hướng từ 04 phòng (01 văn phòng và 03 phòng chuyên môn), xuống còn 02 phòng (01 Phòng Hành chính - Kế toán và 01 phòng Dịch vụ và khai thác hạ tầng). Biên chế của Trung tâm Phát triển hạ tầng Khu kinh tế do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh bố trí trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hàng năm./.