Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin Ban Quản lý

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý Khu kinh tế và kiện toàn các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

(09:00 | 14/09/2020)

      Ngày 08 tháng 4 năm 2020,Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang.

      Trên cơ sở đó, ngày 31 tháng 8 năm 2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 106/QĐ-BQLKKT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, đồng thời sắp xếp kiện toàn các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, từ 05 phòng (01 văn phòng và 04 phòng chuyên môn), xuống còn 02 phòng (01 Văn phòng và 01 phòng Nghiệp vụ). Ban hành 06 Quyết định điều động, bổ nhiệm 06 công chức giữ các chức vụ: Chánh, Phó Văn phòng và Trưởng, Phó phòng Nghiệp vụ theo đề án kiện toàn bộ máy tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang.