Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Tin Ban Quản lý

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

(08:54 | 13/10/2020)

      Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước; Công văn số 141/UBND-HCTC ngày 10 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy trên địa bàn tỉnh.
      Ngày 06 tháng 10 năm 2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang đã  ban hành Công văn số 318/BQLKKT-VP về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang, bao gồm 16 loại văn bản sau: Quyết định (cá biệt), quy chế, quy định, thông báo, báo cáo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, tờ trình, công văn, giấy ủy quyền, giấy mời, biên bản.
      Bên cạnh đó, có một số loại văn bản không thực hiện theo quy định này, bao gồm: Văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa bao gồm: bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm,…; Văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch, tài chính, tổ chức, bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.
      Thời gian triển khai thực hiện danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang được thực hiện kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2020./.