Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản pháp luật


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
19/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Đấu thầu Thông tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lự chọn nhà thầu 27/11/2015
11/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Đấu thầu Thông tư Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 27/10/2015
10/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Đấu thầu Thông tư Quy định chi tiết về kế hoạch lự chọn nhà thầu 26/10/2015
05/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Đấu thầu Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 16/06/2015
03/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Đấu thầu Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây dựng 16/05/2015
30/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đấu thầu Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 17/03/2015
01/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Đấu thầu Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn 14/02/2015