Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản Chỉ đạo điều hành của tỉnh


Tổng số văn bản 59

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
113/KH-UBND UBND tỉnh Báo cáo Kế hoạch Thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 09/05/2022
95/KH-UBND UBND tỉnh Báo cáo Thông tin, tuyên truyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 13/04/2022
93/KH-UBND UBND tỉnh Báo cáo Tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 12/04/2022
92/KH-UBND UBND tỉnh Báo cáo Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2022 12/04/2022
01/2022/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiễm, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 21/01/2022
01/2022/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiễm, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 21/01/2022
01/2022/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiễm, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 21/01/2022