Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản pháp luật


Tổng số văn bản 51

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
72/2020/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ 31/07/2020
71/2020/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thông tư Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 30/07/2020
20/2020/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẽ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương 22/07/2020
02/2020/TT-BNV Bộ Nội vụ Báo cáo THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. 14/07/2020
67/2020/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thông tư Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 10/07/2020
01/2020\QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định bãi bỏ mốt số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành 03/01/2020
68/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xây dựng Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 14/08/2019