Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản pháp luật


Tổng số văn bản 46

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/2020\QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định bãi bỏ mốt số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành 03/01/2020
68/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xây dựng Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 14/08/2019
40/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Môi trường Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 13/05/2019
37/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 07/05/2019
35/2018/QH14 Quốc hội Luật Xây dựng LUẬT sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 29/11/2018
82/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 22/05/2018
21/2017/QH14 Quốc hội Luật Xây dựng LUẬT QUY HOẠCH 24/11/2017