Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản pháp luật


Tổng số văn bản 108

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
17/2022/UBTVQH15 Quốc hội Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 23/03/2022
1970/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. 13/12/2021
99/2021/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công 11/11/2021
89/2021/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 18/10/2021
4800/QĐ-BYT Bộ Y tế Quyết định Quyết định v/v ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" 12/10/2021
31/2021/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định v/v Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia 11/10/2021
128/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Nghị quyết Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 11/10/2021