Cổng thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

    Object reference not set to an instance of an object.

Văn bản pháp luật


Tổng số văn bản 96

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
136/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 24/11/2020
100/2020/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành.... 19/11/2020
135/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020
135/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020
28/2020/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP 16/11/2020
129/2020/QH14 Quốc hội Nghị quyết Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 13/11/2020
128/2020/QH14 Quốc hội Nghị quyết Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 12/11/2020